how to make a site

Správa bytov
a nebytových priestorov

už viac ako 20 rokov sme tu pre vás

Spoločnosť s ručením obmedzeným BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23. 10. 1996 podľa ust. § 105 a nasl. zák. č.513/91 Zb. a ako jedna z prvých začala vykonávať správu bytových domov. Od začiatku spravovania objektov, sídli naša spoločnosť v priestoroch budovy na Mäsiarskej č. 26 v Košiciach, ktoré je ľahko dostupné z celého mesta.

Služby spojené s užívaním
bytov domu

Poskytujeme tieto plnenia spojené s užívaním domu:

- dodávku tepla a teplej vody, dodávku studenej vody z verejných vodovodov a vodárni, odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami, osvetlenie spoločných častí a spoločných zariadení domu, deratizáciu, prevádzku výťahu, bleskozvody, upratovanie spoločných priestorov, zabezpečenie poistenia domu, revízie a odborné prehliadky, sprostredkovanie funkčnosti požiarno-bezpečnostných zariadení

- sprostredkujeme odstránenie havarijných situácií v spoločných častiach a zariadeniach domu i v bytoch a nebytových priestoroch

- v zastúpení vlastníkov bytov a nebytových priestorov uzatvárame zmluvy na prenájom spoločných priestorov / na základe rozhodnutia schôdze vlastníkov /

 - zvolávame schôdzu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome podľa potreby, alebo keď o to požiada najmenej štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome

Tieto služby zabezpečujú hlavne prevádzkový úsek

tel.: 055 / 622 50 08

e-mail: prevadzka@bytovehospodarstvo.sk


a energetik spoločnosti

tel.: 055 / 622 49 15

e-mail: energetik@bytovehospodarstvo.sk


Napíšte nám

Jednoducho vypíšte základné údaje a my sa vám ozveme

Adresa

BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o.
Mäsiarska 26
040 01  Košice
Slovenská republika

Kontakt

+421 55 6224915
info@bytovehospodarstvo.sk

ďalšie kontakty

Linky

Legislatíva
Užitočné linky